Proizvodi i usluge/ MAP

 • Opis:
 • MAP je je skup malih poslovnh aplikacija koje su ujedinjene u jednu aplikaciju za mala preduzeća, obrte, trgovinske radnje itd. U osnovi MAP posjeduje: evidenciju artikala, rad sa ulaznim i izlaznim računima, evidenciju podataka o komitentima, poreze i finansije.

  Evidencija artikala se odnosi na šifrarnik artikala, lager listu, kartice artikala, izdatnice materijala te narudžbe.

  Ulazni računi predstavljeju unos ulaznih kalkulacija te njihovo štampanje i analizu ulaza po dobavljačima.

  U izlazne račune su uključeni predračuni, izlazni računi te izvještaji rekapitulacija.

  Evidencija o komitentima obuhvata osnovne podatke o komitentu, salda kupaca i dobavljača.

  U porezima je svrstan automatski KIF (knjiga izlaznih faktura) te automatski KUF (knjiga ulaznih faktura) koji se generišu na osnovu izlaznih i ulaznih računa. PDV prijavu se takođe automatski generiše u porezima.

  U finansijama MAP-a se vode uplate i isplate, knjiga prihoda i rashoda i stalna (osnovna) sredstva. Izvještaji u finansijama su: knjiga prihoda i rashoda, popisna lista dugotrajne imovine, knjiga prometa i evidencija potraživanja i obaveza.

  Map je projektovan u dvije verzije za knjigovodstvene servise i za krajnje korisnike, i ima mogućnost mrežnog rada (Client-Server aplikacija).